نوبت دهی

عفونت فضای تنار و کف دست چگونه ایجاد میشود

تنار محوطه ای در کف دست است که در نزدیکی انگشت شست قرار دارد. در واقع برجستگی عضلانی کف دست که در نزدیکی شست قرار دارد را تنار مینامند.

برجستگی کوچکتری که در کف دست و در طرف انگشت کوچک دست است را هیپوتنار مینامند. فضای تنار میتواند دچار عفونت شود. فضای کف دستی که بین تنار و هیپوتنار قرار دارد هم میتواند دچار عفونت شود.

عفونت فضای وسطی کف دست

فضای وسطی کف دست یا Middle palmar space فضای مجازی است که بین استخوان های متاکارپ و عضلات اینتراوسئوس از یک طرف و تاندون های فلکسور انگشتان ۳ و ۴ که از کف دست عبور میکنند تشکیل شده است. این فضا میتواند به علت فعالیت میکروب ها دچار عفونت شود.

انتقال میکروب به این فضا میتواند از طریق انتشار از عفونت غلاف تاندون انگشتان دست یا از طریق مجاورت با بافت های دیگر یا از طریق زخم نافذ این ناحیه باشد.

علائم این عفونت درد و تورم شدید کف دست است. تورم معمولا بقدری شدید میشود که دست مانند یک دستکش باد کرده میشود. بیمار توانایی حرکت دادن انگشتان وسطی خود را از دست میدهد.

پوست کف دست ممکن است قرمز و گرم شود. چرک در فضای وسطی کف دست جمع میشود و در صورت عدم درمان پس از چند روز به پوست سر باز میکند.

عفونت فضای تنار

فضای تنار یا Thenar space فضای مجازی در کف دست است که بین استخوان های متاکارپ و عضلات بین استخوانی از یک طرف و تاندون های فلکسور ۱ و ۲ و عضلات تنار از طرف دیگر تشکیل شده است.

این فضا به توسط یک پرده از فضای وسطی کف دست جدا شده است. انتقال میکروب به این فضا میتواند از طریق انتشار عفونت از غلاف تاندون های فلکسور انگشتان و یا از طریق زخم های نافد ناحیه تنار و یا از طریق انتشار عفونت از فضای وسطی کف دست ایجاد شود.

در این عفونت درد و تورم شدید در ناحیه تنار وجود دارد و حرکت دادن انگشتان شست و سبابه بسیار دردناک و یا غیر ممکن میشود. پوست روی تنار قرمز و گرم میشود و در صورت عدوم درمان پس از چند روز چرک به پوست تنار سر باز میکند.

1532 2
عفونت فضای تنار با تورم و قرمزی آن که ترشح چرکی به بیرون راه پیدا کرده است
1532 1
فضای C فضای تنار و B فضای وسطی کف دست است

 

درمان عفونت های فضای وسطی کف دست و تنار

مهمترین اصول درمان این عفونت ها عبارتند از

  • تجویز آنتی بیوتیک مناسب
  • عمل جراحی سریع و تخلیه چرک از فضای عفونی شده
  • بالا نگه داشتن دست