نوبت دهی

کوفتگی پاشنه پا چگونه موجب درد پاشنه پا میشود

کوفتگی پاشنه که به آن Heel bruise یا Fat Pad Contusion هم میگویند عارضه ایست که بیشتر در ورزشکاران و بر اثر ضربات مکرری که در حین ورزش به پاشنه پا وارد میشود بوجود میاید و موجب درد پاشنه میشود.

در حین راه رفتن و دویدن، اولین جایی از پا که به زمین برخورد میکند پاشنه پا است و این موجب میشود بیشترین فشار به استخوان پاشنه یا کالکانه وارد شود.

در زیر استخوان پاشنه و در بین استخوان و پوست، بافت چربی محکمی وجود دارد که مانند یک بالشتک عمل کرده و وظیفه اصلی آن اینست که در موقع برخورد پاشنه به زمین نیروهای وارده به استخوان را مستهلک کند.

اگر ضرباتی که در حین راه رفتن، دویدن و یا جهیدن به پاشنه وارد میشود بیش از تحمل این بافت ها با شد به آنها آسیب وارد میشود و این آسیب موجب کوفتگی و درد پاشنه پا میشود.

کوفتگی پاشنه پا ممکن است بدنبال یک ضربه شدید به پاشنه پا ایجاد شود و یا ممکن است بر اثر ضربات خفیف ولی مکرر بوجود آید.

درد پاشنه

شرایط زیر موجب افزایش احتمال بروز کوفتگی پاشنه پا میشود

  • وزن زیاد
  • سن
  • افزایش شدت ورزش
  • زمین سخت و ناهموار
  • ورزش با پای برهنه

 

درمان کوفتگی پاشنه چیست

مهمترین اقدامات درمانی عبارتند از

  • استفاده از دو عصای زیر بغل و نکذاشتن پای آسیب دیده به زمین برای چند روز تا وقتی که درد پاشنه از بین برود
  • امتناع از انجام فعالیت های شدید ورزشی برای چند هفته

بعد از کاهش درد شدید اولیه، بیمار باید تا چند هفته از کفی های مخصوصی در زیر پاشنه و داخل کفش استفاده کند. برگشت به فعالیت های ورزشی باید بتدریج و با احتیاط باشد وگرنه ممکن است کوفتگی پاشنه مجددا عود کند.